Liiklusmärgid


Liiklusmärk (edaspidi – märk) on märk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda.

Liiklusmärgid jagunevad järgmistesse rühmadesse:

Märgitähise esimene number näitab märgirühma, teine alarühma, kolmas koos järgneva tähega või ilma − alarühmasisest järjekorda, mis tähistab ühte kindlat märki. Kui alarühma kõik märgid on ühe ja sama nimega või mainitakse nende ühist tunnust, jäetakse ka üksikust märgist rääkides kolmas number ja täht ära. Märkide tausta värvi näitavad märgitähisele lisatud tähed: s – sinine, v – valge ja k – kollane.

Märgi mõju ajutine tühistamine

Märgil või selle osal näidatud liikluse korralduse kehtivuse peatab kaks sümmeetriliselt lõikuvat oranži musta äärisega kattelinti.

Eesõigusmärgid

Eesõigusmärgid määravad sõidujärjekorra reguleerimata ristmikul, sõiduteede reguleerimata lõikumiskohal, raudteeülesõidukohal, teekitsendil ja muudes kohtades, kus see osutub vajalikuks.

 märk 211

«Peatee»

tähistab teed, millel sõitval juhil on reguleerimata ristmikul eesõigus kõrvalteel sõitva juhi suhtes.

 märk 212

«Peatee lõpp»

näitab märgiga 211 tähistatud tee lõppu.

 märk 221

«Anna teed»

kohustab juhti andma teed lõikuval teel, tahvli 834 „Sõidueesõigusega liiklemise või peatee suund” olemasolul aga peateel või sõidueesõigusega teel sõitvale juhile. Peateele pandud märk tähistab ühtlasi peatee lõppu.

 märk 222

«Peatu ja anna teed»

kohustab juhti peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures lõikuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades märgi ees. Juht peab andma teed lõikuval teel, tahvli 834 „Sõidueesõigusega liiklemise või peatee suund” olemasolul aga peateel või sõidueesõigusega teel sõitvale juhile. Ristmikul, kus kõigi harude ette on pandud märk 222, peab juht andma teed paremalt lähenevale või paremal asuvale juhile. Sel juhul on juht hoiatatud märgiga 132 „Samaliigiliste teede ristmik”.

 märk 231

«Vastassuuna eesõigus»

kohustab juhti andma teed vastassuunas sõitvale juhile, kes on jõudnud teekitsendile või selle juurde..

 märk 232

«Pärisuuna eesõigus»

annab juhile sõidueesõiguse teekitsendi läbimiseks.