Liiklusmärgid


Liiklusmärk (edaspidi – märk) on märk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda.

Liiklusmärgid jagunevad järgmistesse rühmadesse:

Märgitähise esimene number näitab märgirühma, teine alarühma, kolmas koos järgneva tähega või ilma − alarühmasisest järjekorda, mis tähistab ühte kindlat märki. Kui alarühma kõik märgid on ühe ja sama nimega või mainitakse nende ühist tunnust, jäetakse ka üksikust märgist rääkides kolmas number ja täht ära. Märkide tausta värvi näitavad märgitähisele lisatud tähed: s – sinine, v – valge ja k – kollane.

Märgi mõju ajutine tühistamine

Märgil või selle osal näidatud liikluse korralduse kehtivuse peatab kaks sümmeetriliselt lõikuvat oranži musta äärisega kattelinti.

Keelu- ja mõjualamärgid

  • Keelumärgid kehtestavad keelud ja piirangud ning muudavad või lõpetavad need.
  • Keelumärgid mõjuvad ainult sellel teel, kuhu need on pandud, kui tahvlitega 831 kuni 833 ”Mõjusuund” ei ole näidatud teisiti.
  • Keelumärgid võivad puududa, kui vastavad keelud on sätestatud „Liiklusseaduses“.
  • Märkide parema esiletoomise eesmärgil võivad teetöödel keelumärgid olla kollasetaustalised.
 märk 311a

«Sõidukeeld»

keelab kõigi sõidukite liikluse.

 märk 311b

«Erateel sõidu keeld»

korral tohib sõidukiga sõita ainult eratee omaniku loal.

 märk 311c

«Erateel sõidu keeld»

korral tohib sõidukiga sõita eratee omaniku loal või märgil nimetatud isik.

 märk 311d

«Erateel sõidu keeld»

korral tohib sõidukiga sõita eratee omaniku loata omal vastutusel, kuna erateel ei ole loodud tingimusi ohutuks liiklemiseks.

 märk 312

«Mootorsõiduki sõidu keeld»

keelab kõigi mootorsõidukite liikluse.

 märk 313a

«Veoauto sõidu keeld»

keelab C-kategooria sõiduki, traktori ja liikurmasina liikluse. Märgile kantud tonnide arvu korral ei tohi sõita ühegi nimetatud sõiduki, autorongi ega masinrongiga, mille veduk on üks neist, kui registrimass ületab selle arvu.

 märk 313b

«Bussi sõidu keeld»

keelab D-kategooria sõiduki, nii haagisega kui ka ilma, liikluse.

 märk 314a

«Mootorratta sõidu keeld»

keelab A-kategooria sõiduki liikluse.

 märk 314b

«Mootorsaani sõidu keeld»

keelab mootorsaani liikluse.

 märk 315

«Kaks keeldu»

kehtestab korraga kaks keeldu. Märgil võib olla kahe erineva keelumärgi 312 kuni 314b, 316 kuni 319 ja 321 kuni 324 sümbolid.

 märk 316

«Traktori sõidu keeld»

keelab traktori ja liikurmasina liikluse..

 märk 317

«Autorongi ja masinrongi sõidu keeld»

keelab autorongi ja masinrongi liikluse. Kui märgile on kantud tonnide arv, ei tohi sõita autorongi ega masinrongiga, mille registrimass on sellest suurem. Märk ei kehti kerghaagisega autorongi ja kerghaagisega masinrongi kohta.

 märk 318

«Loomveoki sõidu keeld»

keelab loomveoki liikluse ja kariloomade ajamise.

 märk 319

«Ohtliku veosega sõidu keeld»

keelab ohtlikku veost vedava sõiduki, autorongi ja masinrongi liikluse.

 märk 321

«Jalgratta sõidu keeld»

keelab jalgratta, mopeedi ja pisimopeedi liikluse.

 märk 322

«Mopeedi sõidu keeld»

keelab mopeedi ja pisimopeedi liikluse.

 märk 323

«Ratsutamiskeeld»

keelab ratsutamise.

 märk 324

«Käigukeeld»

keelab jalakäijate liikluse. Märk kehtib ainult sellel teepoolel, kuhu see on pandud.

 märk 331

«Sissesõidu keeld»

keelab kõigi sõidukite edasisõidu.

 märk 331

«Sissesõidu keeld»

keelab kõigi sõidukite edasisõidu.

 märk 332

«Parempöörde keeld»

keelab parempöörde ainult sellel sõiduteede lõikumisalal, mille ette see on pandud.

 märk 333

«Vasakpöörde keeld»

keelab vasakpöörde ainult sellel sõiduteede lõikumisalal, mille ette see on pandud. Märk ei keela tagasipööret.

 märk 334

«Tagasipöörde keeld»

keelab tagasipöörde. Märk ei keela vasakpööret.

 märk 335

«Tollikontroll»

keelab peatuseta ja tolliametniku loata edasisõidu.

 märk 336a

«Politseikontroll»

keelab peatuseta ja politseiametniku loata edasisõidu.

 märk 336b

«Kontroll»

keelab peatuseta ja kontrollija loata edasisõidu.

 märk 341

«Massipiirang»

keelab sõiduki, autorongi ja masinrongi, mille tegelik mass on suurem, kui märk näitab, liikluse.

 märk 342a

«Teljekoormuse piirang»

keelab sõiduki, autorongi ja masinrongi, mille mis tahes telje tegelik koormus on suurem, kui märk näitab, liikluse.

 märk 342b

«Telikukoormuse piirang»

keelab sõiduki, autorongi ja masinrongi, mille mis tahes teliku tegelik koormus on suurem, kui märk näitab, liikluse.

 märk 343

«Kõrguspiirang»

keelab sõiduki, autorongi ja masinrongi, mille tegelik kõrgus teepinnast koormaga või ilma on suurem, kui märk näitab, edasisõidu.

 märk 344

«Laiuspiirang»

keelab sõiduki, autorongi ja masinrongi, mille tegelik laius koormaga või ilma on suurem, kui märk näitab, edasisõidu.

 märk 345

«Pikkuspiirang»

keelab sõiduki, autorongi ja masinrongi, mille tegelik pikkus koormaga või ilma on suurem, kui märk näitab, edasisõidu.

 märk 351

«Suurim kiirus»

keelab sõita suurema sõidukiirusega (km/h), kui märgil näidatud. Märk, mis piirab sõidukiiruse 30 km/h või alla selle, osutab ohtlikule teelõigule, millel hoiatusmärgid või teemärgised võivad puududa.

 märk 351m

«Suurim kiirus»

keelab sõita suurema sõidukiirusega (km/h), kui märgil näidatud. Märk, mis piirab sõidukiiruse 30 km/h või alla selle, osutab ohtlikule teelõigule, millel hoiatusmärgid või teemärgised võivad puududa.

 märk 352

«Möödasõidu keeld»

keelab mööda sõita, välja arvatud möödasõit üksikust sõidukist, mille sõidukiirus ei ületa 30 km/h.

 märk 353

«Veoauto möödasõidu keeld»

keelab mööda sõita C-kategooria sõiduki, traktori ja liikurmasinaga, välja arvatud möödasõit üksikust sõidukist, mille sõidukiirus ei ületa 30 km/h.

 märk 354

«Vähim pikivahe»

keelab sõita väiksema pikivahega, kui märgil näidatud.

 märk 355

«Helisignaali keeld»

keelab helisignaali andmise. Erandina tohib helisignaali anda ohu vältimiseks.

 märk 361

«Peatumiskeeld»

keelab peatumise ja parkimise. Märk ei kehti ühissõiduki kohta. Märk kehtib ainult sellel teepoolel, kuhu see on pandud.

 märk 362

«Parkimiskeeld»

keelab parkimise. Märk kehtib ainult sellel teepoolel, kuhu see on pandud. Märk ei kehti tööülesandeid täitva punase risti embleemiga sõiduauto kohta. Märgi mõjupiirkonnas võib töötava taksomeetriga takso parkida kuni 15 minutit.

 märk 363

«Parkimiskeeld paaritul kuupäeval»

keelab parkimise paaritul kuupäeval. Märk kehtib ainult sellel teepoolel, kuhu see on pandud. Märk ei kehti tööülesandeid täitva punase risti embleemiga sõiduauto kohta. Märgi mõjupiirkonnas võib töötava taksomeetriga takso parkida kuni 15 minutit. Kui teelõigul on ühele poole pandud märk 363 ja teisele poole märk 364, tuleb sõiduk ühelt teepoolelt teisele ümber paigutada ajavahemikul kell 19 kuni 21.

 märk 364

«Parkimiskeeld paariskuupäeval»

keelab parkimise paariskuupäeval. Märk kehtib ainult sellel teepoolel, kuhu see on pandud. Märk ei kehti tööülesandeid täitva punase risti embleemiga sõiduauto kohta. Märgi mõjupiirkonnas võib töötava taksomeetriga takso parkida kuni 15 minutit. Kui teelõigul on ühele poole pandud märk 363 ja teisele poole märk 364, tuleb sõiduk ühelt teepoolelt teisele ümber paigutada ajavahemikul kell 19 kuni 21.

 märk 371

«Suurima kiiruse piirangu lõpp»

lõpetab märgi 351 „Suurim kiirus” mõjupiirkonna.

 märk 372

«Möödasõidu keelu lõpp»

lõpetab märgi 352 „Möödasõidu keeld” mõjupiirkonna.

 märk 373

«Veoauto möödasõidu keelu lõpp»

lõpetab märgi 353 „Veoauto möödasõidu keeld” mõjupiirkonna.

 märk 376

«Piirangute lõpp»

lõpetab korraga mitme märgi 35 ja 36 mõjupiirkonna.

 märk 381

«Samaliigiliste teedega ristmike ala»

näitab mõjuala, kus kõik lõikuvad teed on samaliigilised. Märk panduna ala tähistamiseks, kus on kattega teede, kruusateede ja pinnasteede omavahelisi lõikumisi, muudab need samaliigilisteks.

 märk 382

«Kiiruspiirangu ala»

näitab mõjuala, kus ei tohi sõita suurema sõidukiirusega (km/h), kui märgil näidatud. Märk, mis piirab sõidukiiruse 30 km/h või alla selle, osutab ohtlikule alale, millel hoiatusmärgid või teemärgised võivad puududa.

 märk 383

«Peatumiskeelu ala»

näitab mõjuala, kus ei tohi peatuda ja parkida. Märk ei kehti ühissõiduki kohta.

 märk 384

«Parkimiskeelu ala»

näitab mõjuala, kus ei tohi parkida. Märk ei kehti tööülesandeid täitva punase risti embleemiga sõiduauto kohta. Märgi mõjupiirkonnas võib töötava taksomeetriga takso parkida kuni 15 minutit.

 märk 385

«Jalgrattasõidu ala»

näitab mõjuala, kus tohib liikuda jalgratta, tasakaaluliikuri, mopeedi või pisimopeediga. Kui liiklussagedus võimaldab, tohib liikuda ka jalakäija, takistamata jalgratta-, tasakaaluliikuri-, mopeedi- ja pisimopeediliiklust.

 märk 386

«Jalakäigu ala»

näitab mõjuala, kus tohib liikuda jalgsi ja tasakaaluliikuriga. Tasakaaluliikuri juht ei tohi ohustada ega takistada jalakäijat.

 märk 387

«Parkimisala»

näitab parkimiseks määratud mõjuala.

 märk 388

«Kaks mõjuala»

näitab kahe erineva märgiga kehtestatud mõjuala.

 märk 389

«Mõjuala ja mõjuala lõpp»

näitab ühe mõjuala algust ja teise mõjuala lõppu.

 märk 391

«Samaliigiliste teedega ristmike ala lõpp»

 märk 392

«Kiiruspiirangu ala lõpp»

 märk 393

«Peatumiskeelu ala lõpp»

 märk 394

«Parkimiskeelu ala lõpp»

 märk 395

«Jalgrattasõidu ala lõpp»

 märk 396

«Jalakäigu ala lõpp»

 märk 397

«Parkimisala lõpp»

 märk 398

«Kahe mõjuala lõpp»

Mõjualamärgid

  • Märk 38 kehtestab märgil näidatud liikluskorra kogu alal.
  • Märk 39 lõpetab märgiga 38 kehtestatud liikluskorra.
  • Kui alale on pandud märgil 38 kujutatud märgile vasturääkivaid märke, tuleb vastaval teelõigul järgida vasturääkivate märkide nõudeid.
  • Mõjualamärgi allosale võib olla kantud teksti või tahvlite sümboleid.